Tài liệu phần mềm LPABT 3.0

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng

4. Quản lý đơn giá tài sản

Giao diện quản lý đơn giá tài sản
Giao diện quản lý đơn giá tài sản

Để thêm đơn giá tài sản ứng dụng cung cấp cho bạn 2 cách thực hiện: 

1. Khai báo trực tiếp trên ứng dụng, bằng cách bạn chọn nút Thêm mới “+”, Giao diện thêm đơn giá xuất hiện:

Giao diện thêm đơn giá tài sản
Giao diện thêm mới đơn giá tài sản

Một số trường thông tin bạn cần lưu ý: 

  • Thứ tự: cột này mục đích để bạn đánh số thứ tự sắp xếp.
  • Tài sản thuộc nhóm: trường này bạn chọn loại tài sản làm nhóm .
  • Tên loại tài sản: trường thông tin này bạn cần nhập theo đơn giá ban hành
  • Đơn giá: trường thông tin này bạn cần nhập theo đơn giá ban hành
  • Nhấn nút Thêm hoặc nút “Lưu và tiếp tự thêm” để lưu đơn giá

2. Tải bảng giá tài sản từ file excel: Tại giao diện quản lý đơn giá tài sản bạn chọn nút “Upload từ tập tin excel” chọn file đơn giá để upload

mẫu đơn giá bạn tải bằng cách bấm nút "Tải mẫu đơn giá tải sản”

Mẫu đơn giá tài sản
Mẫu đơn giá tài sản

Ví dụ: bạn muốn tải đơn giá nhà từ file excel lên ứng dụng, bạn chọn mục Nhà trên giao diện quản lý đơn giá rồi bấm nút Upload đơn giá tài sản.