Tài liệu phần mềm LPABT 3.0

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng

2. Quản lý danh mục dự án

 

Trang danh sách dự án
Giao diện quản lý dự án

1. Thêm dự án: Trên giao diện quản lý dự án, bạn bấm nút  Thêm mới “+” 

Thêm mới dự án
Giao diện thêm mới dự án

Bạn nhập đẩy đủ thông tin như trên giao diện sau đó nhấn nút Thêm hoặc F3.

Lưu ý: Số hồ sơ là tổng số hồ sơ thuộc dự án cần phải thực hiện xác định giá, mục đích việc khai báo thông tin tổng hồ sơ cần làm là để theo dõi tiễn độ của dự án.

Sau khi nhấn nút Thêm ứng dụng sẽ chuyển hướng sang trang thông tin dự án chi tiết (hoặc tại cửa sổ quản lý dự án bạn nhấn doubleClick để vào dự án) .

Trang tổng giá trị dự án
Trang tổng hợp giá trị dữ án đã thực hiện

Tại cửa sổ trên bạn nhấn vào nút menu:

Menu dự án
Menu dự án

Chọn chỉnh sửa thông tin dự án, ứng dụng chuyển đến trang chỉnh sửa. 

Chỉnh sửa thông tin chung dự án
Giao diện chỉnh sửa thông tin dự án

Tại cửa sổ trên bạn có thể thay đổi thông tin dự án, từ cửa sổ trên bạn chọn tab cài đặt dự án:

Cài đặt thông tin dự án
 Giao diện cài đặt dự án

Tại cửa sổ cài đặt dự án, bạn cần thiết lập các thông tin: 

  • Mã áp giá: là mã số cho văn bản xác định giá, ví dụ bạn đặt : AG-001 thì hồ sơ của bạn sẽ có mã như sau 0101/AG-001 trong đó 0101 là mã chủ sở hữu (mã này lúc tạo chủ sở hữu bạn tự đặt), 001 thường đặt theo mã dự án
  • Mã kiểm đếm, cái này là mã văn bản kiểm đến, dùng khi bạn quản lý thêm văn bản kiểm đếm
  • Mã tờ trình: là mã văn bản tờ trình.
  • Căn cứ xác định giá: trường thông tin này để khai báo các căn cứ quy định đưa vào văn bản xác định giá
  • Căn cứ tờ trình: trường thông tin này để khai báo các căn cứ quy định đưa vào văn bản tờ trình.
Ví dụ căn cứ trong văn bản xác định giá
Ví dụ căn cứ trong văn bản xác định giá

2. Tổng giá trị dự án dự án

Tại menu dự án 

Menu dự án
Menu dự án

Bạn chọn tổng giá trị dự án, để về trang báo cáo tổng giá trị (báo cáo tiến độ thực hiện xác định giá), trang này cung cấp cho bạn khung nhìn tổng quan về tiến độ dự án hay tổng giá trị dự án đã thực hiện.

Trang tổng giá trị dự án
Trang tổng hợp giá trị dữ án đã thực hiện

 

3. Bảng tổng hợp dự án

Tại menu dự án, bạn chọn “Bảng tổng hợp dự án”, bảng này thể hiện chi tiết hạng mục của từng hồ sơ trong dự án

Bảng tổng hợp dự án
Bảng tổng hợp dự án

 

4. Bảng tổng hợp đất thu hồi

Tại menu dự án, bạn chọn “Bảng tổng hợp thu hồi đất dự án”, bảng này thể hiện chi tiết loại đất của từng hồ sơ trong dự án

Bảng tổng hợp đất thu hồi của dự án
Bảng tổng hợp thu hồi đất dự án