Tài liệu phần mềm LPABT 3.0

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng

1. Tổng quan phần mềm LPABT 3

Giao diện trang tổng quan của phần mềm lập phương án BT&GPMB 3

Nhìn vào giao diện phần mềm trên bạn sẽ thấy công cụ tìm kiếm, khi bạn bấm chọn vào các mục như dự án, chủ sở hữu, hồ sơ, phương án thì công cụ tìm kiếm sẽ có gợi ý tương ứng với từng loại thông tin. bên cạnh nút tìm kiếm, bạn thấy nút lọc hình phiếu màu xanh, khi bấm chọn vào nút lọc sẽ cho bạn lọc thông tin nâng cao.

  • “2 dự án” : số 2 thể hiện là số dự án đang thực hiện.
  • “38/900 chủ sở hữu” : số chủ sở hữu đã được nhập là 38; dự án dự kiến có 900 chủ sở hữu.
  • “20 hồ sơ định giá” : có 20 hồ sơ xác định giá đã được lập
  • “1 phương án” : có 1 phương án đã được lập

1. Danh sách dự án:  Khi bạn chọn vào nút dự án, danh sách dự án sẽ hiển thị ra, tại nút tìm kiếm cho bạn tìm theo mã hoặc tên dự án, khi bấm vào nút lọc giao diện lọc nâng cao hiển thị, bạn chọn các thuộc tính cần lọc tương ứng.

Công cụ lọc nâng cao phần mềm lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng
Công cụ lọc nâng cao

2. Danh sách chủ sở hữu đất và tài sản gắn liền với đất: Khi bạn chọn vào nút chủ sở hữu, danh sách chủ sở hữu sẽ hiển thị ra, tại nút tìm kiếm cho bạn tìm theo mã hoặc tên chủ sở hữu, khi bấm vào nút lọc giao diện lọc nâng cao hiển thị, bạn chọn các thuộc tính cần lọc tương ứng.

3. Danh sách hồ sơ xác định giá: Khi bạn chọn vào nút hồ sơ định giá, danh sách hồ sơ sẽ hiển thị ra, tại nút tìm kiếm cho bạn tìm theo mã hoặc tên chủ sở hữu, khi bấm vào nút lọc, giao diện lọc nâng cao hiển thị, bạn chọn các thuộc tính cần lọc tương ứng.

4. Danh sách phương án: Khi bạn chọn vào nút hồ sơ định giá, danh sách phương án sẽ hiển thị ra, tại nút tìm kiếm cho bạn tìm theo mã hoặc tên phương án, khi bấm vào nút lọc giao diện lọc nâng cao hiển thị, bạn chọn các thuộc tính cần lọc tương ứng.

5. Biều đồ tiến độ thực hiện theo dự án: Thể hiện tiến độ thực hiện hồ sơ xác định giá theo từng dự án.

Biểu đồ tiến độ thực hiện hồ sơ theo dự án
 đồ tiến độ theo dự án

6. Biểu đồ tiến độ thực hiện theo hồ sơ: Thể hiện tiến độ thực hiện hồ sơ xác định giá theo tình trạng hồ sơ.

Biểu đồ tiến độ thực hiện hồ sơ xác định giá theo hồ sơ
Biểu đồ tiến độ thực hiện theo tình trạng hồ sơ

 

  • Các bạn có thể xem video hướng dẫn tại: