Tài liệu phần mềm LPABT 3.0

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng

6.1. Lập hồ sơ xác định giá (tiếp theo)

1. Lập đơn giá bồi thường về đất

Từ giao diện văn bản xác định giá, bạn chọn vào mục “II. Đất” giao diện xuất hiện như bên dưới;

Giao diện áp giá đất
Giao diện đơn giá bồi thường về đất

Để xác định đơn giá đất cần xác định đất thuộc đường nào, loại đất gì, vị trí đất.

 • Thêm mới đơn giá đất: Từ giao diện trên bạn bấm nút “+” để thêm đơn giá:
Giao diện thêm mới đơn giá đất
Giao diện thêm đơn giá đất

Một số trường thông tin bạn cần lưu ý: 

 • Tại ô tìm tên đường, bạn gõ tên đường, danh sách gợi ý hiện ra, bạn chọn loại đất, rồi đến vị trí. lúc này đơn giá sẽ tự điền vào phần nội dung và đơn giá
 • Trường thông tin Hiện trạng sử dụng đất: bạn chọn hiện trạng sử dụng đất theo giấy chứng nhận, mục đích của trường thông tin này để phục vụ việc thống kê, báo cáo.
 • Trường thông tin số lượng/diện tích: trường này bạn nhập diện tích thu hồi.
 • Trường thông tin tỷ lệ: trường này tùy vào yêu cầu áp giá theo tỷ lệ, mặc định là 100%
 • Trường thông tin ghi chú: nếu có ghi chú thì nhập vào.

 

 • Chỉnh sửa đơn giá đất:  để chỉnh sửa đơn giá đất bạn chỉ cần bấm nút chỉnh sửa , hoặc doubleClick ngay dòng đơn giá.

 

2. Lập đơn giá bồi thường về tài sản

Bạn chọn vào mục tài sản trên đất, giao diện xuất hiện:

Giao diện đơn giá tài sản
Giao diện đơn giá tài sản

Mục bồi thường tài sản trên đất gồm các phụ lục như bồi thường về nhà, bồi thường về công trình phụ, bồi thường về cây trồng và có thể thiết lập thêm các phục lục khác.

 • Thêm mới đơn giá tài sản là nhà : Từ giao diện trên bạn bấm nút “+” để thêm đơn giá:
Giao diện cập nhập đơn giá tài sản
 Giao diện thêm mới tài sản là nhà

Một số trường thông tin bạn cần lưu ý: 

 • Tại ô tìm đơn giá, bạn gõ tên tài sản cần tìm, rồi chọn tài sản, tên tài sản và đơn giá tự động thêm vào phần nội dung và đơn giá
 • Trường thông tin tỷ lệ: trường này tùy vào yêu cầu áp giá theo tỷ lệ, mặc định là 100%
 • Trường thông tin số lượng/diện tích: trường này bạn nhập diện tích nhà/số lượng tải sản ảnh hưởng.
 • Trường thông tin ghi chú: nếu có ghi chú thì nhập vào.

 

 • Chỉnh sửa đơn giá tài sản là nhà:  để chỉnh sửa đơn giá nhà bạn chỉ cần bấm nút chỉnh sửa, hoặc doubleClick ngay dòng đơn giá.

Các phụ lục tài sản là công trình phụ, tài sản là cây trồng các bạn thực hiện áp giá tương tự.

3. Lập đơn giá hỗ trợ

Bạn chọn vào mục “IV. Hỗ trợ” , giao diện xuất hiện:

Giao diện đơn giá hỗ trợ
 Giao diện đơn giá hỗ trợ

Mục hỗ trợ gồm các loại như hỗ trợ thuê nhà, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ đào tạo nghề, …. việc thiết lập loại hỗ trợ được thực hiện ở mục cài đặt của phần mềm.

 • Thêm mới đơn giá hỗ trợ : Từ giao diện trên bạn bấm nút “+” để thêm đơn giá:
Giao diện cập nhật đơn giá hỗ trợ
Giao diện thêm mới đơn giá hỗ trợ

Một số trường thông tin bạn cần lưu ý: 

 • Trường thông tin loại hỗ trợ: bạn chọn loại hỗ trợ tương ứng.
 • Trường thông tin tỷ lệ: trường này tùy vào yêu cầu áp giá theo tỷ lệ, mặc định là 100%
 • Trường thông tin số lượng/diện tích: trường này bạn nhập số lượng cần hỗ trợ.
 • Trường thông tin ghi chú: nếu có ghi chú thì nhập vào.
 • Chỉnh sửa đơn giá hỗ trợ:  để chỉnh sửa đơn giá hỗ trợ bạn chỉ cần bấm nút chỉnh sửa, hoặc doubleClick ngay dòng đơn giá.

 

4. Lập đơn giá khấu trừ

Bạn chọn vào mục “V. Khấu trừ” , giao diện xuất hiện:

 Giao diện đơn giá khấu trừ

Những trường hợp cần lập đơn giá khấu trừ như khấu trừ thuế, khấu trừ phần đã chi trả trước đó, …

 • Thêm mới đơn giá khấu trừ : Từ giao diện trên bạn bấm nút “+” để thêm đơn giá:
 Giao diện cập nhật đơn giá khấu trừ

Một số trường thông tin bạn cần lưu ý: 

Trường thông tin nội dung: bạn chọn loại hỗ trợ tương ứng.

Trường thông tin tỷ lệ: trường này tùy vào yêu cầu áp giá theo tỷ lệ, mặc định là 100%

Trường thông tin số lượng/diện tích: trường này bạn nhập số lượng cần khấu trừ.

Trường thông tin ghi chú: nếu có ghi chú thì nhập vào.

 

 • Chỉnh sửa đơn giá khấu trừ:  để chỉnh sửa đơn giá hỗ trợ bạn chỉ cần bấm nút chỉnh sửa, hoặc doubleClick ngay dòng đơn giá.