Tài liệu phần mềm LPABT 3.0

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng

10. Cài đặt thông tin

 

1. Cài đặt thông tin chung

Giao diện cài đặt thông tin chung

Thông tin chung để đưa vào phần mẫu in văn bản. 

2. Cài đặt Mail hệ thống

Giao diện cài đặt email
 Giao diện cài đặt mail hệ thống

Mail hệ thống dùng để gửi các thông tin cho người dùng như thông tin xác thực tài khoản, yêu thay đổi mật khẩu

3. Cài đặt Mã tự động

Giao diện cài đặt mã tự động
Giao diện cài đặt mã tự động

Mã tự động hiện chi áp dụng cho mã người dùng.

4. Cài đặt ký hiệu đặc biệt

Giao diện cài đặt ký hiệu
Giao diện cài đặt ký hiệu đặc biệt

Mục địch khai báo các ký hiệu đặc biệt là để thuận tiện nhập các ký tự đặc biệt vào các trường thông tin ví dụ như: trường thông tin đơn vị, quy cách tài sản…

5. Cài đặt nhóm đất

Giao diện cài đặt nhóm đất
 Giao diện cài đặt nhóm đất

Nhóm đất để phục vụ nhập trong  phần xác đing giá đất, thống kê loại đất

6. Cài đặt loại đất

Giao diện cài đặt loại đất
Giao diện cài đặt loại đất

Loại đất để khai báo trong đơn giá đất, và bảng xác định giá đất

7. Cài đặt hiện trạng sử dụng đất

Giao diện cài đặt hiện trạng sử dụng đất
 Giao diện cài đặt hiện trạng sử dụng đất

Mục địch cho việc khai báo phần xác định giá đất, và thống kê trong bảng tổng hợp chi phí và thu đồi đất

8. Cài đặt loại hỗ trợ

Giao diện cài đặt danh sách hỗ trợ
Giao diện khai báo loại hỗ trợ

Mục đích cho việc khai báo trong phần chính sách hỗ trợ

9. Cài đặt loại khấu trừ

Giao diện cài đặt khấu trừ
Giao diện cài đặt loại khấu trừ

Mục đích cho việc khai báo trong phần xác định giá khấu trứ

10. Cài đặt Nhân sự kiểm tra, phê duyệt

Giao diện cài đặt nhân sự kiểm tra
Giao diện cài đặt nhân sự kiểm tra, phê duyệt

Mục đích để gợi ý chọn người kiểm tra, duyệt các văn bản xác định giá, tờ trình, báo cáo phương án, tờ trình phương án, …

11. Cài đặt trang in

Giao diện cài đặt trang in
Giao diện cài đặt trang in

Mục địch là thiết lập trang in cho các văn bản xác định giá, tờ trình, báo cáo phương bán, bảng tổng hợp