Tài liệu phần mềm LPABT 3.0

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng

3. Quản lý đơn giá đất

Giao diện quản lý đơn giá đất theo từng dự án
Giao diện quản lý đơn giá đất

Để thêm đơn giá đất ứng dụng cung cấp cho bạn 2 cách:

1. Khai báo trực tiếp trên ứng dụng, bằng cách bạn chọn nút Thêm mới “+”, Giao diện thêm đơn giá xuất hiện:

Giao diện thêm mới đơn giá đất
Giao diện thêm mới đơn giá đất

Một số trường thông tin bạn cần lưu ý: 

  • Thứ tự: cột này mục đích để bạn đánh số thứ tự sắp xếp.
  • Loại đất: trường này bạn chọn, danh sách loại đất sẽ được lấy trong phần thiết lập cài đặt dự án.
  • Loại đất cùng giá: là những loaị đất cùng giá với loại đất bạn chọn trước đó để ứng dụng tự động tạo thêm đơn giá
  • Tên đường: trường thông tin này bạn cần nhập theo đơn giá ban hành
  • Các trường Vị trí 1, 2, … là trường thông tin đơn giá tương ứng với các vị trí theo bảng đơn giá.
  • Nhấn nút Thêm hoặc nút “Lưu và tiếp tự thêm” để lưu đơn giá

2. Tải bảng giá đất từ file excel: Tại giao diện quản lý đơn giá đất bạn chọn nút “Upload từ tập tin excel” chọn file đơn giá để upload

mẫu đơn giá bạn tải bằng cách bấm nút "Tải mẫu đơn giá đất”

Mẫu đơn giá đất
Mẫu đơn giá đất