Tài liệu phần mềm MyMap

Bài 1. Chuyển đổi hệ tọa độ trong phần mềm MyMap

Trên phần mềm MyMap, bạn có thể chuyển hệ tọa độ cho một điểm, nhiều điểm bằng cách nhập tọa độ hoặc upload dữ liệu đầu vào từ tập tin excel, geoJson, shape file.

Cách chuyển đổi hệ tọa độ trong phần mềm MyMap
Cách chuyển đổi hệ tọa độ trong phần mềm MyMap

1. Chuyển đổi hệ tọa độ cho một điểm

Trên phần mềm bạn có thể nhập tọa độ X/Long và Y/Lat trực tiếp hoặc bấm vào nút lấy tọa độ hiện tại của bạn.

Chuyển đổi hệ tọa độ cho một điểm
Chuyển đổi hệ tọa độ cho một điểm

2. Chuyển đổi hệ tọa độ cho nhiều điểm

Phần mềm hỗ trợ chuyển đổi hệ tọa độ cho nhiều điểm, dữ liệu điểm có thể nhập trực tiếp hoặc upload từ file excel

Chuyển đổi hệ tọa độ cho nhiều điểm
Chuyển đổi hệ tọa độ cho nhiều điểm

3. Chuyển đổi hệ tọa độ cho file (geoJson, shape file)

Phần mềm hỗ trợ chuyển đổi hệ tọa độ cho dữ liệu từ file GeoJson, shape file 

Chuyển đổi hệ tọa độ cho tập tin GeoJson, Shape File
Chuyển đổi hệ tọa độ cho tập tin GeoJson, Shape File

Lứu ý: Để chuyển đổi từ file định dạng AutoCad , Microstation, ... về geoJson các bạn có thể sử dụng tiện tích từ website  https://mygeodata.cloud/converter/