Phần mềm tính toán chỉ số chất lượng môi trường EQI (WQI, AQI)

QUALITY INDEX ENVIROMENT  tính toán chỉ số chất lượng môi trường (môi trường nước WQI, môi trường không khí AQI), chuyển đổi hệ tọa độ VN2000, WGS84

Phần mềm tính toán chỉ số chất lượng môi trường (QUALITY INDEX ENVIROMENT)

Chức năng phần mềm

 • Tính toán chỉ số chất lượng môi trường nước mặt (WQI) theo quy định năm 2019 số 1460/QĐ - TCMT, cho phép tùy chỉnh để phù hợp với chỉ số nước nuôi trồng thủy sản
 • Tính toán chỉ số chất lượng môi trường không khí (AQI) theo quy định năm 2019 số 1459/QĐ - TCMT
 • Hiển thị kết quả tính toán chỉ số lên bản đồ google map
 • Biên tập tự động chất lượng môi trường theo thang màu trên bản đồ.
 • Tự động vẽ biểu đồ thể hiện chất lượng môi trường
 • Chuyển đổi hệ tọa độ VN2000 sang WGS84 và ngược lại
 • Hỗ trợ chuyển đổi lớp dữ liệu định dạng shapefile, geoJson
 • Hỗ trợ chuyển đổi hệ tọa độ từ file excel
 • Hiển thị kết quả chuyển đổi lên bản đồ
Các lợi ích phần mềm mang lại
 • Tự động tính toán chỉ số chất lượng môi trường một cách nhanh chóng giảm công sức tính toán.
 • Tự động tạo biểu đồ, bản đồ
 • Chuyển đổi tọa độ chính xác, được sử dụng rộng rãi trong việc lấy tọa độ điểm.
 • Đặc biệt hỗ trợ người dùng xác định thửa đất trên bản đồ google map theo tọa độ vn-2000
 
Bảng giá thuê phần mềm

TÍNH CHỈ SỐ WQI

TÍNH CHỈ SỐ WQI, AQI

Giá bán: 300.000 đồng/năm

500.000 đồng/năm

Tính chỉ số chất lượng môi trường nước mặt WQI

Tính chỉ số chất lượng môi trường nước mặt WQI

Hiển thi kết quả tính WQIsi và WQI , xuất ra excel

Hiển thi kết quả tính WQIsi và WQI , xuất ra excel

Hiển thi kết quả tính WQIsi và WQI dạng biểu đồ

Hiển thi kết quả tính WQIsi và WQI dạng biểu đồ

Hiển thi kết quả tính WQIsi và WQI trên bản đồ

Hiển thị kết quả tính WQIsi và WQI trên bản đồ

 

Tính chỉ số chất lượng môi trường không khí xung quanh AQI

 

Hiển thi kết quả tính AQIsi và AQI , xuất ra excel

 

Hiển thi kết quả tính AQIsi và AQI dạng biểu đồ

 

Hiển thị kết quả tính AQIsi và AQI trên bản đồ

Dùng thử tại: https://sa-vn.com/qi/wqi

Hướng dẫn sử dụng: https://sa-vn.com/phan-mem/phan-mem-tinh-toan-chi-so-chat-luong-moi-truong-wqi-api


SẢN PHẨM LIÊN QUAN: